Ara Més Fisioteràpia.
Equip R. Aiguadé

Proposem 4 eixos

Professional

Convenis amb Ajuntaments i Consells Comarcals, més atenció als nous col·legiats, més serveis, més empleabilitat, més divulgació, més emprenedoria, més eficàcia contra l'intrusisme...

Continuar llegint

Social

Més igualtat de gènere, més emprenedoria, més formació (online i presencial), més assessoria, més territori, més participació, més cohesió, més divulgació, més orientació laboral, més i millors congressos i jornades, més proximitat, més ajuts, més facilitat en els tràmits, més COL·LEGI...

Continuar llegint

Comunicació i tics

Més presència de fisioteràpia en la societat, més comunicació, més divulgació, més tecnologia al servei dels col·legiats/des, més facilitat, més serveis comuns...

Continuar llegint

Econòmic

Més avantatges, més sensibilitat social...

Continuar llegint

Professional

Convenis amb Ajuntaments i Consells Comarcals, més atenció als nous col·legiats, més serveis, més empleabilitat, més divulgació, més emprenedoria, més eficàcia contra l'intrusisme...
Intrusisme i estafes
Reactivarem la comissió d'intrusisme que vetllarà i proposarà accions contra l'intrusisme, farem campanyes de divulgació en positiu sobre el paper del fisioterapeuta i del perill de posar-se en mans d'intrusos. Denunciarem els centres de formació en quiromassatge i teràpies per formar en tècniques reservades a professionals sanitaris. Augmentarem el número de requeriments i denúncies. Crearem una APP on professionals i població general puguin denunciar centres intrusos, adjuntat-hi fotografies.
Convenis amb Ajuntaments i Consells Comarcals
Oferirem activitats pilot amb programes de 4-6 mesos. El Col·legi destinarà un fisioterapeuta que desevoluparà un programa a la població: escoles, geriatria, respiratori, laboral, sòl pèlvic, etc. Una vegada fet aquest programa, la intenció serà que l'Ajuntament assumeixi el cost d'aquesta intervenció una vegada n'hagi vist els beneficis.
Visibilitzar la professió
Potenciarem la nostra imatge i visibilitat a la societat en general, dins de les professions de salut així com el reconeixament de les tasques en l’àmbit sanitari, educatiu i social. Realitzarem sessions informatives sobre la nostra professió a les facultats de medicina en els últims anys i als diferents col.legis de professions de salut cercant col·laboració mútua i cooperació.
Plantejarem un augment del número de fisioterapeutes en Atenció Primària
Vetllarem per l'augment de places de fisioteràpia als serveis públics disminuint l'interinatge i amb competències plenes.
Competències
Defensarem, promocionarem, desevoluparem i actualitzarem totes les competències pròpies del fisioterapeuta a la llum dels coneixements de la neurociència actual de forma racional i amb plausibilitat biològica. Farem esforços per facilitar i ajudar al seu desenvolupament, inclosa l’Osteopatia. I també les competències a nivell professional, dins d’àmbit privat, de primària i d’hospital, potenciant la presència de fisioterapeutes en els òrgans gestors.
Promoció de la salut (exercici terapèutic), prevenció de la malaltia i recuperació postlesió
El fisioterapeuta tracta i recupera els processos patològics, però també s’ha de potenciar uns aspectes primordials amb una traducció econòmica en la despesa de salut com són la prevenció i la promoció de la salut. Potenciarem l’exercici terapèutic perquè estigui present en tots els àmbits, creant grups de treball i facilitant recursos per a poder desenvolupar programes encaminats a una fisioteràpia més activa. La vocalia d'Alfons Mascaró se'n reponsabilitzarà.
Crearem un Servei d’Orientació Laboral (SOL) molt més potent
Com serà el nostre Servei d'Orientació Laboral (SOL)?
Facilitar i assessorar més efectivament pels tràmits treball a l'estranger
T'oferirem la informació necessària per a poder treballar a l'estranger, on fer els tràmits, t'ajudarem a buscar els centres on fer els complements de formació, tindrem convenis amb centres de França i altres països per a poder enviar col·legiats/des a fer les pràctiques per obtenir l'equivalència...
Atenció nous col·legiats/des. Creació de la Jornada d'acollida als nous col·legiats/des
Oferirem un servei d'emprenedoria, crearem un programa de mentories amb fisioterapeutes jubilats/des o fisioterapeutes experts en àmbits concrets, oferirem cursos específics per a nous fisioterapeutes (com muntar un centre de fisioteràpia, les eines bàsiques del fisioterapeuta...), etc.
Proposta Formació Continuada des dels col·legiats/des
A partir de la proposta de Formació Continuada que tindrà en compte tant les necessitats de la professió com les propostes dels col·legiats/des es farà una CONVOCATÒRIA PÚBLICA de formació on s'hi podrà presentar qui vulgui i establint uns criteris i barems de transparència per a la selecció dels millors formadors/es en cada cas.
Més formació gratuïta a tot el territori
A part dels cursos tradicionals que actualment ja fa el col·legi i que mantindrem, en realitzarem en àmbits estratègicament importants de la fisioteràpia: exercici terapèutic, geriatria, oncologia, vestibular, francès professional per poder exercir a França, anglés per lectura d'articles científics, anglés per comunicar-se amb el pacient...
Jornades col·legials més sostenibles
Volem buscar l'equilibri entre despesa i unes jornades col·legials d'excel·lència. I les volem fer a tot el territori. Creiem que són un motiu de cohesió professional i també de repercussió en mitjans de comunicació, així com una excel·lent eina de formació.
Més pressupost i més autonomia a les Seccions territorials
Les Seccions han de tenir un paper més rellevant acostant el Col·legi a la població del territori i als col·legiats/des. Convertirem els grups d'interès en Seccions territorials i en crearem de noves: més pressupost, més capacitat d'actuació, més formació...
Més dotació i activitat a les Comissions
Treballaran per projectes i se'ls dotarà de major rellevància i dotació econòmica. Tindrem reunions periòdiques amb la Junta. Oferirem suport i els acompanyarem en el procés de les tasques a realitzar.
Assamblees més participatives
Volem una Assamblea on hi diguis la teva i on hi participi molta gent. Coincidiran amb activitats programades com conferències, oferirem sorteig de places en cursos o material, les retransmetrem en streaming, les podràs visualitzar posteriorment per FisioTV... Volem comptar amb tu i volem que hi diguis la teva.
Plà de qualitat a través de FisioQ i www.fisioterapiaconñ.es ambdues suportades pel Consejo
Es facilitaran eines de mesura de la qualitat assistencial per al propi fisioterapeuta, es facilitaran eines per millorar la pràctica assistencial, es facilitaran infografies amb informació rellevant pel fisioterapeuta...
Vetllarem per la creació de les especialitats en fisioteràpia
Defensarem la via FIIR (Via Residència).
Divulgació preu mútues a través de campanyes específiques
Estaran adreçades als centres conveniats amb mútues, estudiarem la viabilitat d’una denúncia al tribunal de competència conjuntament amb altres professionals sanitaris, treballarem conjuntament amb el Consejo per crear una Comissió de treball específica de defensa dels interessos dels centres que treballen amb mútues...
Incentivarem i donarem suport real a la creació d’un sindicat
Mantindrem reunions periòdiques amb els sindicats per poder influir i explicar els problemes que tenim els col·legiats/des, a través del Consejo estimularem la creació d'un sindicat nacional que agrupi un gran número de fisioterapeutes, valorarem que l'afiliació sigui directa associada a la col·legiació.
Els centres que compleixin uns requisits podran oferir-se com a seus de formació
Per exemple, en una població determinada, els centres de fisioteràpia podran oferir les seves seus per fer la formació del Col·legi rebent beques per formació.
Farem cursos de preparació de temaris oposicions
Selecció de personal del CFC seguint criteris públics i establerts prèviament
Establirem bàrems previs per a la contractació de personal.
Establirem reunions periòdiques amb l'AQU
Facilitarem i incidirem amb els processos d'acreditació del professorat universitari.
Millorarem el servei d'assessorament a la recerca i l'establirem a les 4 províncies
Com serà el nostre servei d'assessorament de recerca?
Creació d'un registre de fisioterapeutes en sòl pèlvic
Actualització del Codi Deontològic de la Fisioteràpia a Catalunya
L’adaptarem a l’evolució de la societat de la informació i comunicació, contemplant nous aspectes de relacions interprofessionals.
Creació de la Revista Científica en format OJD
Comitè Científic amb participació de totes les universitats de Catalunya i de la SCBF. L'objectiu és disposar d’una revista científica indexada i de qualitat en els propers 4 anys.
Vetllar per garantir la qualitat assistencial i el reconeixement dels fisioterapeutes dels diferents camps de la fisioteràpia
Com centres socio-sanitaris, centres privats, mutues laborals...

Social

Més igualtat de gènere, més emprenedoria, més formació (online i presencial), més assessoria, més territori, més participació, més cohesió, més divulgació, més orientació laboral, més i millors congressos i jornades, més proximitat, més ajuts, més facilitat en els tràmits, més COL·LEGI...
Creació de l'Observatori de gènere del CFC
Mira els seus objectius AQUÍ
Augmentarem el servei d'assessories a més territori
Ebre, Pallars, Vic, Manresa, La Seu d'Urgell. Es realitzaran també per VIDEOCONFERÈNCIA a més dels serveis actuals. presencial, mail i telèfon. Oferirem una primera assessoria gratuïta en temes que no siguin estrictament de fisioteràpia: divorcis, impagaments de lloguers, embargs...
Com serà el nostre servei d'assessoria
Convertirem el Dia de la Fisioteràpia en el Mes de la Fisioteràpia que acabarà amb la gran festa del DiFT
Farem divulgació amb esportistes d’elit, augmentarem presència en mitjans de comunicació, xerrades a tot el teritori...
Com serà el nostre Mes de la Fisioteràpia?
Més publicitat, més divulgació
Campanya recomanant anar al Fisioterapeuta, explicant què aporta un fisioterapeuta, divulgació per àmbits d'actuació del fisioterapeuta...
Realització de conferències divulgatives a metges i altres professionals sanitaris
Sobre què aporta el fisioterapeuta.
Crearem noves jornades i millorarem el FTP que serà biennal
Jornada de l’Eix Transversal, Jornades Terres de l’Ebre: (en conveni amb Col·legi València), Jornada Andorra-Cerdanya (en conveni amb Col·legi Andorra i Ordre francesa), Jornada de nous col·legiats/des...
Com serà el nostre FTP?
Organització de jornades solidàries
Les jornades seran gratuïtes, però amb opció d’aportar diners a ONG.
Destinarem l’1% del pressupost en projectes de Fisioteràpia de Cooperació Internacional
Lliurarem els premis i reconeixements del Col·legi a la clausura de la jornada més important o del FTP
Per tal de donar-los la rellevància que es mereixen.
Crearem un reconeixement als professors de centres de pràctiques
Incorporant formació específica.
Crearem un plà per fomentar emprenedoria
Servei d’assessorament en la creació de centres, divulgació en xarxes socials, formació específica en emprenedoria, anàlisi de mercat...
Com serà el nostre Servei d'Orientació Laboral (SOL)?
Oferirem un servei d'arquitecte tècnic
Que ajudi en el disseny del centre de fisioteràpia i del projecte per tal de poder obtenir els permisos de funcionament necessaris
Fisio TV passarà a ser també una plataforma de formació online
Per exemple, demanarem a les Universitats que ens preparin els millors test d'exploració d'espatlla (validats científicament, més sensibles, més específics...) i els filmarem en video. A través de la plataforma, tothom els podrà veure i aprendre a realitzar.
Potenciarem el Consell Social com a òrgan assessor, consultor del CFC i observatori de la professió
Hi incorporarem els premis June Nystrom i d'altres persones rellevants de la professió, representants de la SCBF, representants d'associacions professionals...
Crearem el Consell de Fisioterapeutes jubilats
Mentories, assessorament, organització activitats pels fisioterapeutes jubilats/des...
Creació d’un fons social per a situacions excepcionals
Decés d’un familiar, inundacions...
Millorarem les cobertures actuals de les assegurances
Donarem la possibilitat d’augmentar-les de forma opcional.
Augmentarem la presència als mitjans de comunicació
Campanyes de ràdio, xarxes socials, tríptics informatius... Volem empoderar a la societat de més i millor fisioteràpia.
A part de la Junta de govern mensual i itinerant
Farem una JG trimestral en què una part sigui oberta al públic. Escoltarem les opinions dels col·legiats/des. Cada any haurem passat per les 4 províncies.
Establirem criteris públics per als Fisioterapeutes de l’any i Premi Nystrom
Amb sistema de votació electrònica. Les persones proposades per a aquests premis vindran dels col·legiats/des.
Establirem un col·loqui anual
Amb participació polítics, entitats...
Augmentarem cursos i seminaris tècnics gratuïts a tot el territori
Simplificarem els tràmits per obtenir beques de formació
Doblarem la seva dotació econòmica (respecte al 2.017).
Els ajuts per assistència a congressos i jornades
Seran per a aquells que proposi el col·legiat/da, és a dir, NO hi haurà un filtratge previ. Es prioritzaran per rellevància, tema a desenvolupar... Actualment només es proposen 3 congressos per trimestre els quals poden donar accés a l'ajut.
Organitzarem els viatges del CFC
Establirem punts d’interès en fisioteràpia i que hi hagi la possibilitat de visitar hospitals, centres, universitats... Exemple: WCPT 2019 a Ginebra.

Comunicació i tics

Més presència de fisioteràpia en la societat, més comunicació, més divulgació, més tecnologia al servei dels col·legiats/des, més facilitat, més serveis comuns...
Creació de comissió de comunicació i tics
Serà l’encarregada de divulgar la professió i acostar les noves tecnologies als col·legiats/des.
Crearem (conjuntament amb el Col·legi de València), una pàgina web on es podran veure exercicis per fer adaptats a patologies
Es podran escollir els més adequats, imprimir-los i lliurar al pacient de forma personalitzada.
Oferirem gratuïtament programes informàtics compartits
Gestió clíniques, història clínica compartida...
App gratuïta
Per a tots els centres que ho sol·licitin. Es farà de forma progressiva cada any.
Web gratuïta
Per a tots els centres que ho sol·licitin
Farem l'app del Col·legi molt més complerta
I que sigui d'utilitat als col·legiats/des i als usuaris/pacients.
Augmentarem la presència de la fisioteràpia en mitjans informatius
Diaris, ràdios, TV's, Xarxes socials...
Realització de xerrades divulgatives adreçades a la població en general
Farem convenis amb Ajuntaments, Consells Comarcals, Associacions, Escoles... Volem acostar-nos a tot el territori i fer-ho d'una manera molt més activa parlant i divulgant fisioteràpia. Aquestes xerrades seran fetes pels propis centres de cada població i renumerades.
Creació del CFC Universitats
Des d'on s'oferiran a grups de la 3a edat i altres colectius, xerrades, tallers, seminaris...
L'accés als descomptes del Club CFC
Es faran de forma directa a través de la pàgina web i no passant un filtratge previ del Col·legi com en l'actualitat.
Els centres de fisioteràpia estaran convidats a fer xerrades divulgatives a la societat
Establirem mesos temàtics per fer diverses xerrades sobre temes concrets. Aquestes xerrades seran renumerades.
Augmentarem la possibilitat de fer tràmits online amb el Col·legi

Econòmic

Més avantatges, més sensibilitat social...
Continuarem amb la política de contenció econòmica
Revertirem els estalvis en una millor divulgació de la professió i serveis col·legials.
Farem una política de despesa realista
Adaptarem els pressupostos a la despesa real. No hi hauria d'haver romanents tan importants.
Establirem una bonificació del 50% per a famílies nombroses i famílies monoparentals
Allargarem les bonificacions al naixement a 1 any
Si els dos són fisioterapeutes ho aplicarem als dos (actualment només s’aplica a 1).
Creació d’una quota per a fisioterapeutes a l’estranger
Podran mantenir vinculats al CFC amb una quota especial.
Establirem una quota reduïda per a fisioterapeutes amb minusvalidesa reconeguda
Crearem una quota de 60 euros per a fisioterapeutes a l’atur
Amb els mateixos drets que els col·legiats/des, menys la RC.

Més Fisioteràpia

Candidatura a les eleccions al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (17-11-2018)

© 2018 Ara Més Fisioteràpia. Equip R. Aiguadé